Medezeggenschapsraad

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, samenwerking met andere scholen (cluster Muziekwijk) en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over vele besluiten die het “Bestuur” of de schoolleiding willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

Het email adres van de MR is: mr@syncope.asg.nl

Leden van de MR:

Namens het team:
Aafje Huijsmans (3a)
Mariëm Ewald (1/2d)
Marieke Schouten (1/2c)
Cindy Johan (8a)

Namens de ouders: 
Rianne Leenards     
Martine Vlietstra
Laura Brouwer
Sam den Ouden